SỔ HỒNG 2018

- Sổ hồng riêng mới cấp ngày 10/2018:


Sổ hồng riêng cấp 10/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_03.10.2018_APD_Up_1.jpg


Sổ hồng riêng cấp 07/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/APD-So-rieng_Up_4.jpg


Sổ hồng riêng cấp 07/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/APD-So-rieng-07.2018_Up_3.jpg


Sổ hồng riêng cấp 07/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/GCN-KA1_Up.jpg


Sổ hồng riêng cấp 03/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/07_GCN_06.03.2018_UB4.jpg


Sổ hồng riêng cấp 02/2018
Đất Vườn Lài An Phú Đông Sổ hồng riêng cấp 02.2018


Sổ riêng DT nhỏ cấp 03/01/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_03.01.2018_1.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 22/11/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/09_GCN_22.11.2017_1.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 15/11/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_15.11.17.jpg


Sổ riêng cấp ngày 13/10/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/06_GCN_13.10.jpg


Sổ riêng DT nhỏ
cấp 25/09/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/05_GCN_25.09.2017_2.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 22/09/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/07_GCN_25.09.2017_1.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 23/08/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/6GCN_01_23.08.2017.jpg


Sổ riêng 53,5m2 cấp 09/06/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-53,6m2-cap-ngay-09.06.17.jpg

Sổ riêng 56,5m2 cấp 27/04/2017

Sổ riêng 58,7m2 cấp 27/04/2017

Sổ riêng 51m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-51m2-cap-ngay-28.03.17.jpg

Sổ riêng 59,1m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-59,1m2-cap-ngay-28.03.17.jpg

Sổ riêng 57,2m2 cấp 13/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-57,2m2-cap-ngay-13.03.17.jpg
Sổ hồng riêng cấp 10/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_03.10.2018_APD_Up_2.jpg


Sổ hồng riêng cấp 07/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/APD-So-rieng_Up_5.jpg


Sổ hồng riêng cấp 07/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/APD-So-rieng-07.2018_Up_2.jpg


Sổ hồng riêng cấp 06/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/GCN-KA-10-So-rieng-06.2018_.jpg


Sổ hồng riêng cấp 03/2018


Sổ hồng riêng cấp 02/2018
Đất Vườn Lài An Phú Đông Quận 12 Sổ hồng riêng cấp 02.2018


Sổ riêng DT nhỏ cấp 03/01/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_03.01.2018_2.jpg


Sổ riêng DT nhỏ
cấp 22/11/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/09_GCN_22.11.2017_2.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 15/11/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_15.11.17_2.jpg


Sổ riêng cấp ngày 13/10/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/06_GCN_13.10_2.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 25/09/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/05_GCN_25.09.2017_1.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 22/09/2017

https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/07_GCN_25.09.2017_2.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 23/08/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/06_GCN_23.08.2017.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 23/08/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/6GCN_02_23.08.2017.jpg


Sổ riêng 52,8m2 cấp 09/06/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-52.8m2-cap-ngay-09.06.17.jpg

Sổ riêng 59m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-59,2m2-cap-ngay-28.03.17.jpg

Sổ riêng 58,8m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-58,9m2-cap-ngay-28.03.17.jpg

Sổ riêng 57,4m2 cấp 13/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-57,4m2-cap-ngay-13.03.17.jpg

và còn rất nhiều sổ khác ...

Sổ hồng riêng cấp 10/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_03.10.2018_APD_Up_3.jpg


Sổ hồng riêng cấp 07/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/APD-So-rieng-07.2018_Up_4.jpg


Sổ hồng riêng cấp 07/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/APD-So-rieng-07.2018_Up_1.jpg


Sổ hồng riêng cấp 06/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/GCN_AS_06.2018_Up.jpg


Sổ hồng riêng cấp 03/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/07_GCN_06.03.2018_UB4_3.jpg


Sổ hồng riêng cấp 02/2018
Đất Võ Thị Thừa An Phú Đông Quận 12 Sổ hồng riêng cấp 02.2018


Sổ hồng riêng cấp 02/2018
Đất Võ Thị Thừa An Phú Đông Quận 12 Sổ hồng riêng cấp 02.2018


Sổ riêng DT nhỏ cấp 03/01/2018
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_03.01.2018_3.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 22/11/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/09_GCN_22.11.2017_3.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 15/11/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_15.11.2017_3.jpg


Sổ riêng cấp ngày 13/10/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/06_GCN_13.10.2017_3.jpg


Sổ riêng DT nhỏ
cấp 22/09/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/07_GCN_25.09.2017_3.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 23/08/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/06_GCN_23.08.2017_2.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 23/08/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/6GCN_03_23.08.2017.jpg


Sổ riêng 53,6m2 cấp 09/06/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-53.6m2-cap-ngay-09.06.17.jpg

Sổ riêng 59,4m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-59,4m2-cap-ngay-28.03.17.jpg

Sổ riêng 58,9m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-59m2-cap-ngay-28.03.17.jpg